כל גוף/ חברה העוסק בשינוע חומ"ס חייב להכשיר בעל תפקיד להיות ממונה על בטיחות

בהובלת חומ"ס

המכללה מקיימת את הקורס הבסיס ואת הריענון